چرا «حماس» حکومت و میدان را دودستی تقدیم محمود عباس نمود؟