سازمان اطلاعات نظامی اسراییل: حکومت السیسی بیش از یک سال دوام نخواهد داشت.