همزیستی مسالمت‌آمیز بر خوان رسول الله و شاگردان ممتاز مدرسه‌اش