دیدار جماعت دعوت و اصلاح سروآباد و مریوان با معلم همدل مریوانی