کودتاچیان از صدای دکتر محمد مرسی در داخل قفس می‌ترسند