مصر، از تغییر حکومت تا کودتای نظامی (فراز و فرود بهار عربی)