چرا ادیان الهی همه در شرق و خصوصاً خاورمیانه ظهور کرده‌اند؟ آیا نباید با مردم بقیه‌ی نقاط جهان اتمام حجت می‌شد؟