ساخت اساسی جهان‌بینی قرآنی (خدا و انسان در قرآن-3)