جنبش «فتح الله گولن» در ترکیه و حزب سلفی «نور» در مصر