نظر اسلام در مورد پیامبری مانی و زرتشت چیست؟ آیا می‌توان به‌عنوان پیامبر از آن‌ها یاد کرد؟