تفسیر پدیده وحی از معتزلیان تا روشنفکری دینی معاصر (1): نظریه اشعریان