چرا در صورتی که متوفی پسر نداشته باشد، فرزندان دختر کل اموال پدر را به ارث نمی‌برند و بین برادران متوفی در صورت نداشتن پدر، تقسیم می‌گردد؟