بیانیه اتحاد جهانی علمای مسلمان در حمایت از مقاومت شجاعانه‌ی لبنان و فلسطین