اشارات ربّانی، عبارات انسانی، نگاهی متفاوت به مسائل قرآنی