جنبش مصر و درونمایه فکری جریان‌های سیاسی آن- بخش نخست