دینداری و اشاعه‌ی فرهنگ دینی، موانع و محدودیت‌ها (با تأکید بر مناطق کردنشین)