درخشش دانش آموز نخبه‌ی سراوانی در جشنوارهای علمی بین‌المللی