عالم ربانی ماموستا ملامحمد عزیزی دار فانی را وداع نمود