حکایت ِ قانون اساسی و مهندس بازرگان ( مردی از تبار ِ اصول‌گرایان ِ اخلاق‌مدار)