شهروندان سرپل ذهابی در سالروز زلزله به نشان تشکر از هموطنان خون اهدا کردند

جدیدترین گالری‌ها