عرف و عادت های اجتماعی

آیا ختنه‌ی دختران هم مانند ختنه‌ی پسران سنت است؟

شماره: 
201

به نظر بعضی از فقها، ختنه‌ی دختران نیز سنت است، البته به آن تأکید نشده است و انجام آن بیشتر به عرف منطقه بستگی دارد.

آیا استعمال موسیقی حرام است؟

شماره: 
158

موسیقی برای آرامش روان فرد تأثیر بسیاری دارد، از این رو موسیقی و آوازی که محرک و دربرگیرنده‌ی فحش و بدگویی و تشویق به گناه نباشد، اشکالی ندارد.
اگر کسی از شنیدن موسیقی و آواز قصد آرامش روان را داشته باشد، و می‌خواهد برای انجام کارهای نیک نیرو و نشاط بگیرد، خوب است، اما اگر در شنیدن آواز و موسیقی قصد معصیت داشته باشد، گناهکار به شمار می‌آید. و اگر فردی بدون این که قصدی برای گوش دادن به موسیقی داشته باشد، چنان کاری لغو و بیهوده است. برای آگاهی بیشتر به کتاب دیدگاه‌های فقهی معاصر مجلد 2 ص 157 و کتاب حلال و حرام، ص 364 مراجعه شود.

مالکیت و حق انتشار و چاپ آثار معنوی نویسنده ای که در زمان حیات خویش موفق به انتشار یا چاپ آثار خویش نشده با چه کسی است؟

شماره: 
110

مالکیت آثار و چاپ آنها با ورثه‌ی شرعی و قانونی است و بدون اجازه آنها هرگونه اقدام غیرجایز و نامشروع و تصرف عدوانی به شمار می‌آید.

همزمانی محتوا