طهارت و نجاست

برای مسح گوش آیا دوباره دست به آب زنیم؟

شماره: 
0

مسح گوشها در وضو سنت است و نیز سنت است با آب تازه آن مسح شود و برخی از علما گفته‌اند با آبی که سرش را مسح نموده با همان گوش را نیز مسح کند.

آیا می‌توان بر آب مذی آب پاشید که لباسمان پاک شود چرا که برای جوانان دوری از آن سخت است و حدیث داریم؟

شماره: 
0

اگرمذی به بدن برسد آن بخش از بدن باید شسته شود اما اگر به لباس جوان بخورد پاشیدن آب بر روی آن برای پاک شدن‌اش کافی است به سبب آن که پرهیز آن برای جوانان دشوار است و این رخصت به آنان داده شده است. سهل بن حنف گوید: من از فراوانی مذی به تنگ آمده بودم و به علت وجود فراوان آن غسل می‌کردم تا اینکه آن را با پیامبر (ص) در میان گذاشتم و آن حضرت فرمودند: تنها وضو گرفتن برای تو کافی است و غسل لازم نیست گفتم اگر به لباسم برسد چطور فرمود کافی است یک کف دست را پر از آب نموده و بر آن جای از لباس که به آن اصابت کرده است بپاشی. (ابوداوود، ابن ماجه، ترمذی)

آیا برای خواندن قرآن توسط نرم افزارهای روی گوشی و دست زدن به کلمات آن باید وضو داشته باشیم؟ حجاب خانم‌ها برای خواندن قرآن از روی گوشی چگونه باشد؟

شماره: 
0

الف: خوانددن قرآن از روی گوشی مانع شرعی ندارد، اما در حالت بی وضویی به کلمات قرآن و آیات آن دست نزند.
ب- رعایت حجاب برای خواندن قرآن لازم نیست، رعایت حجاب اسلامی در حضور مرد نا محرم واجب است.

آیادست زدن به قرآن در زمان پریودی جایز است یا نه؟

شماره: 
0

به پاسخ سوال در همین بخش مراجعه شود.

با سلام اگر مدت زمان دوران قاعدگی بیشتر از حد معمول (سی روز) طول بکشد انجام فرایض دینی به چه صورت می‌باشد؟ لطفا در اسرع وقت جواب بدهید ممنون

شماره: 
0

حداکثر دوران قاعدگی نزد شافعیه پانزده روز و نزد حنفیه ده روز است، و بیش از آن خون قاعدگی نیست به آن خون استحاضه گفته می‌شود زن باید در آن زمان فرایض دینی خود را انجام دهد