طهارت و نجاست

آیا برای صحیح بودن وضو داشتن طهارت قبل از آن الزامي است؟

شماره: 
0

طهارت به معنای پاکی لازم است، اما اگر مراد شما رفتن به دستشویی است، اگر فرد نیازی به آن نداشته باشد آن الزامی نیست.

دلیل علمی نجاست سگ و حرام بودن لمس آن، و آیا کل بدن سگ نجس است یا قسمتی از بدنش، و آیا هنگامی که سگ خیس است خود را تکان دهد ذرات آب به ما برخورد کند نجس می‌شویم؟ لطفا کامل توضیح دهید جزاک الله خیرا

شماره: 
0

در مذهب حنفیه و مالکیه سگ نجس العین نیست و مالکیه گفته است. اصل در هرچیزی پاک بودن آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود بنابراین عرق، خون، خلط و آب دهان آن پاک است. حنفیه گفته است غذای پس مانده‌ی آن و عرق و آب دهان سگ نجس است. شافعیه و حنبلیه گفته اند: سگ نجس العین است، حنفیه و مالکیه و یک روایت از احمد گفته اند موی سگ پاک است بنابراین دیدگاه اگر خیس باشد و خود را تکان دهد و آب آن به بدن و لباس بخورد آن را نجس نمی کند. شافعیه و رای مذهب حنبلی بر این است که موی سگ نجس است بنابر این دیدگاه اگر سگ خیس باشد و خود را تکان دهد و آب آن به لباس یا بدن بخورد آن را نجس می‌کند.

آيا بر كسى كه خود ارضايى مى كند ولى نمى گذارد منى خارج شود و یا اگر منی خارج شد بدون شهوت و لذت آيا غسل بر شخص واجب ميشود يا خير؟

شماره: 
0

در هر صورت با شهوت یا بدون شهوت اگر از فرد منی خارج شود غسل بر او واجب است اما اگر منی خارج نشود غسل بر او واجب نیست و لی باید لباس آلوده به نجاست را پاک گرداند.

باسلام آیا چرک گوش وضو را باطل می‌کند؟ آیا برای نماز قضا اذان و اقامه لازم است؟ آیا در نماز فرض خواندن اقامه فراموش شود نماز باطل است؟ لطفا براساس فقه حنفی پاسخ دهید.

شماره: 
0

چرک گوش وضو را باطل نمی‌کند.
ب- اذان و اقامه برای نمازهای فرض خواه ادا باشد یا قضا سنت است
ج- اگر اقامه برای نماز فرض فراموش شود یا عمدی گفته نشود، درست است و در صورت عمدی ترک کردن آن فرد از فضیلیت و پاداش انجام آن محروم می‌گردد.

اگر در خواب کسی محرم خود را دید و با او محتلم شد چه حکمی دارد؟

شماره: 
0

اگر منی از او خارج شود غسل بر او واجب است؛ اگر تعبیر خواب‌تان را می‌خواهید، به کتابهای تعبییر خواب معتبر مراجعه شود.