طهارت و نجاست

آلوده شدن كفش يا لباس با دهان سگ چه حكمي دارد؟ (چگونه پاك مي شود؟)

شماره: 
50

لباس و کفش را نجس می‌کند و باید هفت بار شسته شود.

حکم ودی و مذی چیست؟ آیا نجس است و لباس را نجس می‌کند یا نه؟ وضو را باطل می‌کند یا نه؟

شماره: 
27

ودی و مذی مانند ادرار نجس هستند و لباس و بدن را نجس می‌نمایند و وضو را نیز باطل می‌کنند.

غسل جنابت چه وقت بر زن واجب می‌شود؟ آیا با صرف تماس ختنه‌گاه با فرج بدون دخول، غسل لازم می‌شود؟

شماره: 
14

تا زمانی که دخول انجام نگیرد غسل واجب نمی‌شود، البته انزال منی بدون دخول هم غسل را واجب می‌کند.

همزمانی محتوا