طهارت و نجاست

وضو گرفتن در روشویی که نزدیک سنگ توالت باشد، اشکالی دارد یا نه؟

شماره: 
118

اشکالی ندارد. شخصی که وضو می‌گیرد، نام خدا را در دلش بگوید، و دعای وضو را بعد از بیرون آمدن از توالت بخواند.
توضیح: لازم است که توالت و پیرامون مکانی که در آنجا وضو می‌گیرد پاک باشد، تا هنگام وضو قطراتی که بعد از برخورد با زمین پراکنده می شوند و به لباس و بدن اصابت می‌کنند، بدن را نجس نکنند.

حکم مشاهده ودی روی لباس چیست؟

شماره: 
117

بیرون آمدن ودی و مذی غسل را واجب نمی‌کند، اما آن دو بمانند ادرار نجس هستند، و به هر جایی از بدن و لباس اصابت کنند، آن بخش نجس می‌شود و باید شسته شود.

اگر کسی با نیت غسل به حمام برود اما در حمام نیت غسل را فراموش کند و بعد از دوش گرفتن از حمام خارج شود، باید به حمام باز گردد و غسل را انجام دهد یا خیر؟

شماره: 
114

جایگاه نیت در قلب است، اگر فرد با نیت غسل وارد حمام شده باشد، همین کافی است و تلفظ آن با زبان الزامی نیست.

وجوب غسل چه موقعی است؟ شنیده‌ام که در دوره‌ی نامزدی، غسل هم برای زن واجبه هم برای مرد در صورتی که اصلا دخول صورت نمی گیرد؟

شماره: 
86
ادامه سؤال: 
ولی عده ای میگن فقط بر پسر واجبه چون انزال صورت گرفته؟ و گروهی می گویند الختان بالختان یعنی به محض به هم مالیده شدن دو آلت ولو بدون هیچ لذت و شهوت و انزالی و فقط به خاطر به هم رسیدن دو آلت(حشفه در مرد و چوچوله در زن) غسل بر هردوان واجبه؟ نظر شما چیست؟ ما که کلا به شک افتادیم!!!

الف- احتمال انزال برای مرد و زن وجود دارد. انزال در هر کدام از آنان صورت بگیرد، بر او غسل جنابت واجب است.
ب- مراد از التقای ختانین (به هم رسیدن دو ختنه‌گاه) دخول ختنه‌گاه مرد در فرج زن است. که در این صورت گرچه انزال صورت نگیرد، غسل بر هر دو واجب می‌شود.

آيا غسل اكبر در حالت نعوظ صحيح است؟

شماره: 
70

بعد از ارضاشدن لازم است فرد، ادرار بکند، تا منی در مجرا باقی نماند، در غیر این صورت مطمئن شود که مجرایش از منی پاک شده و بعد از غسل، منی بیرون نمی‌آید، غسل نمودن در حال نعوظ اشکالی ندارد.

آیا زنان در عادت ماهیانه می توانند به مسجد بروند؟

شماره: 
66

اگر رفتن زن به مسجد ضروری باشد، مانند آموزش قرآن و حضور در کلاس‌های دینی، اشکالی ندارد. به شرطی که خودش را پاک نماید و به طور کامل بپوشاند تا مسجد آلوده نگردد.

الف: آیا آب تاول چنانچه روی پوست بریزد، نیازی به تجدید وضو هست؟ ب: آیا روی جانماز بریزد بایستی آن مکان شسته شود؟

شماره: 
57

الف: وضو را باطل نمی‌کند، ولی در مذهب حنفی وضو را باطل می‌کند، رأی راجح آن است که وضو را باطل نمی‌کند.
ب: اگر آب آن همراه با چرک یا خون باشد، نجس است، در غیر این صورت نجس نیست.

آلوده شدن كفش يا لباس با دهان سگ چه حكمي دارد؟ (چگونه پاك مي شود؟)

شماره: 
50

لباس و کفش را نجس می‌کند و باید هفت بار شسته شود.

حکم ودی و مذی چیست؟ آیا نجس است و لباس را نجس می‌کند یا نه؟ وضو را باطل می‌کند یا نه؟

شماره: 
27

ودی و مذی مانند ادرار نجس هستند و لباس و بدن را نجس می‌نمایند و وضو را نیز باطل می‌کنند.

غسل جنابت چه وقت بر زن واجب می‌شود؟ آیا با صرف تماس ختنه‌گاه با فرج بدون دخول، غسل لازم می‌شود؟

شماره: 
14

تا زمانی که دخول انجام نگیرد غسل واجب نمی‌شود، البته انزال منی بدون دخول هم غسل را واجب می‌کند.

همزمانی محتوا