روزه و زکات فطر

شرایط درست بودن نیت روزه‌ی رمضان کدام‌ها هستند؟

شماره: 
4

پاداش هرکاری به نیت بستگی دارد و جایگاه نیت در قلب است؛ ضرورتی ندارد که نیت بر زبان جاری شود، در مذهب شافعی گفتن نیت با زبان سنت است. از این رو نیت دارای شرایطی است از جمله:
1- نیت باید در بخشی از شب [بعد از غروب خورشید تا پیش از طلوع فجر صادق] انجام گیرد.
2- تعیین نمودن نوع روزه؛ فرد تعیین کند که روزه فرض رمضان است یا ... .
3- هر شب نیت تکرار شود، زیرا روزه در هر روزی عبادتی مستقل است و نیاز به نیت جداگانه دارد.

حکم به استفاده از دارو برای به تأخیر انداختن عادت ماهانه‌ی خانم‌ها در ماه رمضان چیست؟

شماره: 
3

اگر مصرف دارو از نظر پزشکی به سلامتی زن آسیبی نرساند، از نظر فقهی مانعی ندارد، اما بهتر است از دارو استفاده نشود تا زمان عادت ماهانه به طور طبیعی سپری شود و بعد از رمضان قضای روزه را به جای آورد.

آیا چکاندن قطره در گوش روزه را باطل می‌کند؟

شماره: 
2

بیشتر علما بر این باورند که چکاندن قطره در گوش روزه را باطل می‌کند، اما برخی از علما بر این باورند روزه را باطل نمی‌کنند، زیرا گوش دارای منفذ باز به درون بدن نیست، پس چکاندن قطره در گوش روزه را باطل نمی‌کند. علم پزشکی جدید نیز می‌گوید: بین گوش و درون بدن، منفذ باز وجود ندارد، مگر پرده‌ی گوش پاره شده باشد؛ به نظر می‌رسد، دیدگاه دوم، مبنی بر عدم بطلان روزه با قطره، ترجیح داده می‌شود. «و الله اعلم»

آیا چکاندن قطره در بینی روزه را باطل می‌کند؟

شماره: 
1

در این مسأله دو رأی وجود دارد:
1- روزه را باطل می‌کند؛ زیرا از مصادیق وارد شدن مواد از منفذ باز به درون بدن است.
2-روزه را باطل نمی‌کند، به دلیل اینکه میزان قطره به اندازه‌ی آب باقیمانده پس از مضمضه در دهان است، که مورد عفو واقع شده و اصل بر بقای روزه و صحت آن است و باطل شدن روزه از این طریق مشکوک به نظر می‌رسد و یقین با شک از بین نمی‌رود.
ترجیح: نظر به آسان‌گیری دین، رأی دوم ترجیح داده می شود. «والله اعلم»

همزمانی محتوا