رهن، اجاره، وقف

مفهوم رهن در معاملات چگونه است؟ اگر کسی مقداری پول داشته باشد و با آن مغازه‌ای را رهن کند، سپس آن مغازه را با سود بیشتری اجاره دهد، آیا درست است؟

شماره: 
171

مفهوم درست رهن در فقه اسلامی این است که هرگاه فردی بخواهد پولی یا چیزی، از فردی دیگر قرض کند، ولی قرض‌دهنده به او اعتماد ندارد، درخواست می‌کند که قرض‌گیرنده مالی را در اختیار او بگذارد، تا پول را به وی قرض دهد و در صورت عدم پرداخت قرض در وقت مقرر، او مال را بفروشد و طلب خود را بردارد، در این تعریف فرد طلبکار [رهن‌گیرنده] اجازه ندارد از رهن استفاده نماید یا آن را اجاره بدهد.
اما رهنی که امروزه متداول است، با آنچه که در مبحث فقهی آمده است، متفاوت است، این رهن یک رهن عرفی و توافقی است نه شرعی.
آنچه که از آن سؤال برمی‌آید، چنین رهنی جایز نیست.

همزمانی محتوا