خواستگاری و عقد ازدواج

کسی که در خارج ایران زندگی می کند و می خواهد ازدواج کند و روحانی هم نمی شناسد برای خواندن خطبه عقد چکار کند؟

شماره: 
96

اگر ولی دختر خود بتواند خطبه عقد را جاری کند، و شرایط عقد به جای آورده شود، ازدواج درست است.

اينجانب قصد اختيار كردن زن دوم دارم آيا شرعا و قانونا اجازه زن اول شرط است؟

شماره: 
94

شرعاً اجازه زن اول لازم نیست. اما باید بعد از ازدواج با زن دوم در میان آنان عدالت را رعایت کند، و حق هیچکدام را پایمال نگرداند، از لحاظ قانون در کشور ایران، به اجازه زن اول نیاز دارد.

همزمانی محتوا