برگزاری نشست شورای منطقه‌ای غرب کشور در سنندج

برگزاری نشست شورای منطقه‌ای غرب کشور در سنندج

شورای منطقه‌ای غرب کشور جماعت دعوت و اصلاح در واپسین روزهای تیرماه گذشته در سنندج تشکیل جلسه داد.

بنا به گزارش اصلاحوب، در این جلسە کە با حضور اعضای شورای سە استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاە برگزار شد، مسائلی توسط اعضا مطرح شد و پاره‌ای از آنها بە تصویب شورا رسید. 

از مهم‌ترین موضوعات مطرح شدە می‌توان بە ضرورت توجە بیشتر بە موضعگیریهای مختلف جماعت، تأکید بیشتر به دعوت عمومی و شکاف بین نسل گذشتە و جدید جماعت، توجە بیشتر به مسایل و موضوعات منطقه‌ای و دیدار با شخصیتهای فرهنگی-هنری- اجتماعی و .... ، ضرورت آشنایی افراد جماعت با جریانات سیاسی و مذهبی فعال در منطقە، مبحث فضای مجازی و استفادە‌ی بهینە از آن، اشارە نمود.