سه راه حکومت زن بر دل مرد

سه راه حکومت زن بر دل مرد

خانمها باید بدانند راه حاکم شدن بر دل همسرشان سه چیز است:

۱. پاسخگوی مناسب بودن به نیاز جنسی همسر

۲. تامین نیاز عاطفی همسر

۳. تامین نیاز به تقویت قدرتمندی مردانه وی

در نظر مردان زنی جذاب است که هم در رابطه جنسی با او به لذت کافی برسند بدون ترس شکستن غرورشان و یا احساس حقارت یافتن وهم زنشان را بهترین و قابل اعتمادترین تکیه‌گاه آرامش و عاطفه خود بدانند و هم خود را در نظر آن زن مردی قوی و محکم و تکیه گاه حمایتی مقبول زنشان بدانند.

پس خانمها بدانید اگر این سه نیاز مردان را تامین کنید تا ابد حاکم دل او خواهید بود چون همسرتان از هر نظر از طرف شما سیر است و هیچ زنی نمی‌تواند جای شما را در دل همسرتان تصاحب کند اما اگر در یکی از این سه نیاز مردان سهل‌انگاری ویا عمداً بی توجهی کنید احتمال بدهید که روزی او را از دست دهید.

نکته‌ی قابل تذکر به خانمها:

خانمهای عزیز سعی کنید همسرتان اولویت اول زندگیتان باشد تا درگیریها و مشغله های دیگر باعث نشود انرژیتان برای حفظ طراوت رابطه زناشویی تان کم شود یا این رابطه به حاشیه رود.

زن باهوش و مدیر کسی است که بتواند اوضاع خانه را طوری مدیریت کند که رابطه زناشویی اش با همسر همچنان در اولویت بماند چون طراوت این رابطه انرژی خود و همسرش را روزافزون میکند برای سایر امور و خستگی و تنش را کاهش می‌دهد.

پس جدای از اینکه از آقایان انتظار میرود از همسرشان که در گیر اداره امور خانه وفرزندانند انتظار معقول و منصفانه داشته باشند از خانمها هم انتظار می‌رود مدیریت خوبی بر اولویتهای زندگی مشترک و کانون خانواده داشته باشند.

تکرار زیاد سهل انگاریهای زن نسبت به درخواستهای زناشویی همسر به بهانه خستگی، معقول نیست ونشانه ضعف مدیریت خود زن و یا ضعف مهارت همسرداری اوست.

بدون امتیاز