ششمین شماره‌ی هانه منتشر شد

ششمین شماره‌ی هانه منتشر شد

ششمین شماره‌ی ماهنامه‌ی فرهنگی- سیاسی هانه به دو زبان کردی و فارسی منتشر شد.

 

در این شماره، جستارهایی از فعّالان فرهنگی کرد به زبان فارسی ازجمله دکتر عبدالعزیز مولودی، دکتر خالد کوهساری، حبیب‌الله مستوفی و... و نوشتارهایی به زبان کردی از دکتر عمر عبدالعزیز، دکتر مدرس سعیدی، عادل محمدپور و... منتشر شدە است.

اصلاحوب توفیق این نشریه را در خدمت روزافزون به توسعه‌ی فرهنگ مداراگری و دگرپذیری و ادبیّات غنی ایران‌زمین خواهان است.

بدون امتیاز