تولید و توزیع محلول ضد عفونی توسط افراد جماعت در بانه

تولید و توزیع محلول ضد عفونی توسط افراد جماعت در بانه

 جماعت دعوت و اصلاح در شهرستان بانه با هماهنگی و همکاری دو مؤسسەی خیریه‌ی احسان و پیام راستی محلول ضدّ عفونی دست و سطوح تولید و در روز دوشنبه ۱۹اسفندماه، ۳۰۰۰ عدد بطری ۵۰۰ cc  و ۲۵۰cc در سطح شهرستان بانه پخش كرد.

این تشکل اجتماعی ـ فرهنگی در دو سه روز آینده نیز ۲الی۳هزار عدد بطری دیگر هم آماده نموده و پخش می‌کند.

بدون امتیاز