مدارس علوم دینی و مساجد شهر جوانرود ضدّ عفونی شدند

مدارس علوم دینی و مساجد شهر جوانرود ضدّ عفونی شدند

٢٠مسجد و مدرسه‌ی علوم دینی سطح شهر جوانرود به همّت یکی از خیّرین عضو جماعت دعوت و اصلاح ضدّ عفونی و گندزدایی شد.

بنا به گزارش اصلاحوب بنا به تصمیم هیأت اجرایی شعبه‌ی جماعت دعوت و اصلاح استان کرمانشاه و با پیگیریهای مسؤول دفتر جماعت در شهر جوانرود به منظور مبارزه با بیماری کرونا و حفظ سلامتی مؤمنان در دو روز اخیر تمامی اماکن حسّاس مساجد اعمّ از سرویس‌های بهداشتی، وضوخانه‌ها و ورودیهای مساجد و مدارس علوم دینی سطح شهر جوانرود که بیش از ۲۰ مورد می‌باشد با نظارت مستقیم روابط عمومی دفتر جماعت در جوانرود و با تأمین و تقبّل هزینه‌ی آن توسّط یکی از خیّرین عضو جماعت ضدّعفونی و گندزدایی شد.

مدارس علوم دینی و مساجد شهر جوانرود ضدّ عفونی شدند
مدارس علوم دینی و مساجد شهر جوانرود ضدّ عفونی شدند
مدارس علوم دینی و مساجد شهر جوانرود ضدّ عفونی شدند
مدارس علوم دینی و مساجد شهر جوانرود ضدّ عفونی شدند
بدون امتیاز