وقت‌های سه گانه‌ی رمضان ... هيچگاه در آن كوتاهی نكن!

ترجمه: 
اصلاحوب
وقت‌های سه گانه‌ی رمضان ... هيچگاه در آن كوتاهی نكن!

 یک سوم باقیمانده‌ی شب و لحظات سحر

لحظات نماز شب و نیایش و استغفار و دعا؛ در این لحظات است که دعا رد نمی‌شود.

رسول خدا فرموده است:

«إذا مضى ثلث الليل الأول ، هبط الله إلى سماء الدنيا ، فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر يقول قائل :

ألا سائل يعطى؟ 

ألا داع فيجاب؟ 

ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ 

ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ »

هر گاه یک سوم شب سپری شد خداوند به آسمان دنیا فرود می‌آید و تا سپیده‌دم صبح در آنجا خواهد بود؛ ندا می‌دهد:
آیا کسی هست که چیزی بخواهد و به او بدهم؟ 

آیا کسی هست که دست به دعا بردارد و برایش اجابت کنم؟ 

آیا گناهکاری هست که استغفار کند و او را ببخشایم؟ 

آیا بیماری هست که شفا بخواهد تا شفا یابد؟ [سنن دارمی]

بنده‌ی مؤمن باید این لحظات گرانقدر را فرصت شمارد و به نماز و تلاوت و ذکر و نیایش و استغفار سحرگاهی مشغول شود.

لحظات پس از طلوع فجر تا برآمدن آفتاب

هر کس نماز صبح را به جماعت بخواند و تا برآمدن آفتاب درنگ کند و سپس نماز چاشت را بخواند، پاداش یک حج کامل کامل و عمره‌ی کامل کامل را می‌برد.

چه زیباست که بنده‌ی مؤمن این لحظات را قدر بداند و تا وقت چاشت به اذکار بامدادی و تلاوت و ذکر خدا مشغول شود.

رسول خدا می‌فرماید:

«من صلى الغداة -الفجر- فِي جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة»

هر کس نماز صبح را به جماعت بخواند و سپس تا برآمدن آفتاب درنگ کند و سپس دو رکعت نماز بگزارد پاداش یک حج و عمره‌ی کامل کامل را می‌برد.[آلبانی؛ صحیح الجامع ٦٣٤١]

لحظات دعا قبل و بعد از افطار 

روزه‌دار پیش از افطار و زمان افطار و پس از آن دعایی دارد که شایسته‌ی اجابت است.بنابراین بنده‌ی مؤمن باید این وقت را نیز غنیمت شمارد و به تلاوت و اذکار شامگاهی و ذکر و نیایش مشغول شود.

رسول خدا می‌فرماید:«ثلاث دعوات مستجابات :دعوة الصائم ، و دعوة المظلوم ، و دعوة المسافر»

سه دعا یقیناً برآورده می‌شود:دعای روزه‌دار، دعای مظلوم و دعای مسافر.[آلبانی؛ صحیح الجامع ٣٠٣٠]

پس هر مسلمانی باید لحظات دعای رمضان به ویژه این لحظات مبارک و فرخنده را قدر بداند و در انجام کار نیک و ذکر و نیایش کوتاهی نکند.خیر دنیا و آخرت را از خدا بخواهد که خدای متعال:

به گناهکاران ندا می‌دهد که توبه کنند تا توبه‌شان را بپذیرد.

به نیازمندان ندا می‌دهد که از او بخواهند تا نیازشان را برآورده کند.

به بیماران ندا می‌دهد که از او شفاخواهی کنند تا شفایشان دهد.

بدون امتیاز