رأی چهار مذهب را درباره‌ی شکسته شدن وضوی زن و شوهر با لمس همدیگر توضیح دهید.

شماره: 
0

حنفی می‌گوید اگر زن و شوهر همدیگر را لمس کنند وضوی آنها باطل نمی‌شود چون منظور از آیه‌ی شش سوره‌ی مائده، جماع است.
مالکی می‌گوید اگر زن و شوهر با شهوت همدیگر را لمس کنند وضو باطل می‌شود اما اگر بدون شهوت همدیگر را لمس کنند، وضو باطل نمی‌شود.