سی توصیه برای موفّقیّت در زندگی

ترجمه: 
منصور پیوند
سی توصیه برای موفّقیّت در زندگی

١-  همیشه لبخند بزن و خندان باش.

٢- اوقاتت را منظّم و کارهایت را برنامه‌ریزی کن و بر وقت و زمانت حسّاس باش.

٣- در زمان حال و امروز زندگی کن.

٤- اهداف خود را به روشنی و وضوح تعیین کن.

٥- هیچ‌گاه نفست را خوار و ذلیل مشمار.

٦- در مقابل سختیهای زندگی همانند سنگ باش.

٧- به عیب و ایرادهای واهی مردم توجّه نکن.

٨- پستچی و فرمانبر شیطان مباش.

٩- همّ و غم کره‌ی زمین را در ذهن و فکرت حمل نکن.

١٠-  در انتخاب تصمیم‌ها بعد از بررسی و تحقیق، جرأت و شهامت داشته باش.

١١-  به خودت و نفست اطمینان داشته باش.

١٢-  در زندگی به مصیبت و گرفتاری روزگار دچار شدی عجز و ناله نکن.

١٣- قلبت را از کینه، حسد و بدگمانی پاک بگردان.

١٤- زبانت را به یاد و ذکر خداوند عادت بده.

١٥- عقل تو به فضل و برکت خداوند در هر روز ٦٠٠ فکر جدید تولید می‌کند، پس در استفاده از این توان عقلی به شکل مستمرّ  حریص باش.

١٦- هیچ‌گاه در زندگی عصبانی مباش.

١٧- برای تقویت بُعد روحی نفست قسمی از روز را به خواندن قرآن اختصاص بده.

١٨- یادآور کوچکی در جیبت قرار بده تا بوسیله‌ی آن، کارهایت را مرتّب سازی، زمانت را منظّم نمایی، وعده‌هایت را به یادآوری و ملاحظات را در آن ثبت نمایی.

١٩- در مصیبت زندگی به نقطه‌ی روشن مصیبت و سختی بنگر و به اجر و پاداش آن امیدوار باش.

٢٠- تصمیمی نگیر مگر اینکه از تمام جوانب آن را بررسی نمایی.

٢١- بعضی از دانایان می‌گویند: کسی که در پی معایب دیگران است، مانند مگس است که فقط بر زخم می‌نشیند و بعضی از مردم مبتلا به کلمه‌ی «امّا» هستند هرگاه نظرش را در مورد شخصی خواستی می‌گوید: خوب است... امّا ... سپس گوش کن بعد از کلمه‌ی امّا چه خواهد آمد... هجو نفرت‌انگیز و ناسزاگویی زشت و هتک حرمت واضح و آشکار.

٢٢- در زندگی مانند مورچه مستمرّ باش(مقطعی نباش).

٢٣- خواستی در زندگی چیزی از گذشته به یاد آوری، گذشته‌ی روشن و پیروز خود را به یاد آور تا خوشحال و مسرور گردی.

٢٤- مواظب باش سختیها و فشار زندگی تو را خسته نکند.

٢٥- کسی که در زندگی خواندن و مطالعه برای او فراهم شود، خوشبخت است. چون مطالعه و خواندن قلب را خوشحال، نفس را آرام، سینه را گشاد و فراخ و فکر را رشد و نمو می‌دهد.

٢٦- پس هر کس بهره‌ای از خواندن و مطالعه ندارد خداوند عزاء و تعزیعه‌ی او را نیکو گرداند.

٢٧- به کارها و اعمال نیکو و خیر مشغول شو و از دیگران هم در این مسیر استفاده کن.

٢٨- هدیه‌ی خود را تواضع و سخن نیکو قرار بده تا بوسیله آن به قلبهای دیگران وارد شوی.

٢٩- در زندگی همیشه مثبت‌اندیش باش.

٣٠- همّت و توانت را برای طلب آخرت بگذار، و دنیا را در دستت قرار بده نه در قلبت و علامت و نشانه‌ی آن این است، هنگامی عمل و کاری از آخرت از تو فوت می‌شود حزن و اندوه تو را فرا می‌گیرد. امّا هنگامی که ضرر مالی و یا همانند آن به تو می‌رسد  پایدار می‌مانی مانند اینکه هیچ اتّفاقی رخ نداده.

بدون امتیاز