سلام آیا بوسیدن همسر و انزال شدن ساعتی بعد موجب ابطال روزه هست

شماره: 
0

اگر انزال به سبب بوسیدن و به آغوش کشیدن همسر بوده باشد، روزه باطل است.