دیدن زردی بعددوران قاعدگی حکمش چیست

شماره: 
0

دیدن لکه زرد بعد از پایان عادت ماهیانه قاعدگی به‌شمار نمی‌رود و زن باید نمازهایش را بگزارد و روزه‌اش را بگیرد.