آیا اگر کسی مغازه‌ای یا خانه‌ای را اجاره دهد و در ابتد یعنی در اولین روز اجاره، پول و اجاره بهای یک‌سال را از مستأجر بگیرد اشکال شرعی دارد؟

شماره: 
0

اگر طرفین راضی باشند اشکال شرعی ندارد.