حکم عمل جنسی با همسر از راه پشت(مقعد) چیست؟ آیا منجر به طلاق هم می‌شود؟

شماره: 
0

انجام اعمال جنسی با همسر از راه مقعد حرام است اما موجب طلاق نمی‌شود.