آیا قانون حق ترجمه وجهه شرعی دارد؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
به اینصورت که نویسنده کتابی لاتین برای دادن اجازه ترجمه کتابش به یک مترجم،هزینه ای دریافت می کند و مقدارش با توجه به قراردادی است که با ناشر کتاب ترجمه شده می بندند! (البته این قانون بین المللی است و در ایران به علت نپیوستن به کنواسیون برن اجرا نمیشود ولی ملاک بنده بررسی ازنظر شرعی بودن و حق الناس است که آیا این حق مانند حق چاپ و تالیف است یا خیر!)

حق تألیف برای مؤلف محفوظ است و هر کس بخواهد کتاب او را ترجمه کند باید مؤلف کتاب، راضی باشد و وجهی هم از مترجم دریافت کند، شرعی و جایز است. البته گاهی مؤلف حق چاپ کتاب خود را به یک ناشر می‌فروشد که آن موقع مترجم باید ناشر کتاب را راضی کند و اگر ناشر وجهی را از مترجم بخواهد برای او حلال و شرعی است. مگر اینکه در کشوری قانون کپی‌رایت وجود نداشته باشد و دسترسی به مؤلف امکان‌پذیر نباشد مترجم، ترجمه کتاب او را برای آگاهی جامعه لازم و ضروری بداند، در این صورت کتاب را ترجمه کند و در اختیار جامعه قرار بدهد. اما هر گاه مؤلف کتاب، مطلع شد و از مترجم وجهی خواست، مترجم باید او را راضی کند.