وضو گرفتن در دستشویی جواز دارد؟

شماره: 
0

وضو گرفتن در دستشویی مانع شرعی ندارد.