آیا نماز خواندن در مکانی که تصویری از انسان یا موجود زنده‌ای روی دیوار آن باشد درست است؟

شماره: 
0

اگر تصویر در جهت قبله نباشد؛ یعنی شما رو به تصویر سجده نبرید اشکالی ندارد و نماز شما درست است و اگر احیاناً سجده شما رو به عکس یا تصویر باشد باز نماز شما باطل نیست؛ چون شما قصد سجده بردن برای خدا را دارید نه برای عکس