با توجه به افت ارزش سهام در بازار بورس به پولی که به صورت سهام در بورس است، زکات تعلق می‌گیرد یا خیر؟

شماره: 
0

کسی که پول داشته باشد و به حد نصاب زکات رسیده باشد، بعد از گذشت یک سال بر او واجب است زکات آن را بدهد، اگر آن را در جایی سرمایه‌گذاری کند و سودی هم از آن نبرد یا زیان کند، اما اصل پول از حد نصاب کمتر نباشد، باید زکات آن را بدهد.