آیا آرایش روزه را باطل می‌کند، نه آرایش غلیظ و زننده بلکه کم؟

شماره: 
0

آرایش کردن تأثیری در روزه ندارد و آن را باطل نمی‌کند مگر اینکه زنی آرایش کند به نیت خودنمایی نزد مردان بیگانه که در این صورت از پاداش روزه می‌کاهد.