نشست معنوی شوق بندگی در شیراز برگزار شد

نشست معنوی شوق بندگی در شیراز برگزار شد

معاونت بانوان شهرشیراز در در دهه سوم ماه مبارک رمضان نشستی معنوی با عنوان شوق بندگی برگزار کرد.
سخنران این نشست آقای مصطفی اربابی با اشاره به اینکه جای گرفتن شوق بندگی، آثاری چون رضایت الله و اطاعت از او در دل انسان بر جای می گزارد، به عنوان نمونه بندگان مشتاق بندگی خدا از  مادر مریم و همسر عمران یاد کرد که چگونه شوق بندگی سراسر وجودش را فرا گرفت و از خدا می خواهد که فرزندش را بندگی غیر خودش رها نموده و برای فرمانبرداری خودش بر گزیند و از مقربان او باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که بندگان مشتاق خداوند در هنگام  مشکلات شاکر و شکیبا هستند و شوقشان به یاس تبدیل نمی‌شود و به خاطر رضایت خداوند از جان‌هایی آرام و مطمئن برخوردارند.
در پایان با اشاره به تمثیلی از رسائل نور علامه نورسی انسان را به مسافرانی تشبیه نمود که برخی به خاطر رسیدن به رضایت و رحمت خدا صبر پیشه می‌کنند و فریفته دنیا نمی‌شوند و برخی من گرفتار تعلقات و خوشی‌های ناپایدار زندگی شده و مقصد آخرت را فراموش می‌کنند.

نشست معنوی شوق بندگی در شیراز برگزار شد
نشست معنوی شوق بندگی در شیراز برگزار شد
نشست معنوی شوق بندگی در شیراز برگزار شد

.:: جدیدترین ::.