اگر دست روی قرآن بگذارم و قسم به قرآن مجید بخورم و آنرا بشکنم کفاره دارد یا نه؟ کفارش‌اش چیست؟

شماره: 
0

سوگند به اسم و صفات خداوند و قرآن که کلام خدا است، سوگند به ذات خداوند به شمار می‌آید و اگر شکسته شود کفاره آن که غذای یک وعده ده نفر است و اگر توان مالی نداشت سه روز روزه بگیرد.