بنده مشکل گوارش دارم و به دکتر مراجعه کرده و برایم شیاف تجویز کرده است که باید هرشب استفاده کنم. آیا استفاده از این شیاف‌ها موجب غسل می‌شود؟

شماره: 
0

استفاده از شیاف غسل را واجب نمی‌کند.