بنده مشکل گوارش دارم و به دکتر مراجعه کرده و برایم شیاف تجویز کرده است که باید هرشب استفاده کنم. آیا استفاده از این شیاف‌ها موجب غسل می‌شود؟