برای ختم قرآن اگر با چشم خوانده شود و لب‌خوانی نکنی آیا ختم جایز است؟ آیا اگر فقط گوش بدهیم جزو ختم قرآن محسوب می‌شود یا نه؟

شماره: 
0

قرائت باید با زبان باشد، یعنی واژه‌ها باید از مخارج خود بیرون آیند و با زبان تکرار گردند، تا قرائت و ختم به شمار آید، وگرنه ختم به شمار نمی‌آید، گرچه نگاه کردن به قرآن و گذراندن واژه‌‌ها در ذهن و یا گوش دادن به قرآن پاداش دارد، اما پاداش خواندن قرآن بیشتر از همه‌ی آن‌هاست.
خداوند می‌فرماید: (فأقرؤوا ما تیسر من القرآن)[مزمل:20]
«پس آن اندازه از قرآن که برایتان میسر است بخوانید.»
گرچه این آیه درباره‌ی نماز شب است، اما شامل خواندن در بیرون از نماز نیز می‌شود.
پیامبر فرموده است: «من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنة و الحسنة بعشر امثالها، لا أقول «الم» ولکن الف حرف و لام حرف و میم حرف»[ترمذی و ابن‌ماجه]
کسی که حرفی از کتاب خدا [قرآن] را بخواند برای وی حسنه‌ای نوشته می‌شود و هر حسنه ده برابر [پاداش] حساب می‌شود، نمی‌گویم که «الم» یک حرف به شمار می‌آید، بلکه الف حرفی و لام حرفی و میم نیز حرفی است.
یعنی با خواندن هر حرف از قرآن، فرد ده برابر پاداش به دست می‌آورد. خواندن هم با زبان است.