اگر نمازت را بخوانی و بعد از چند ساعت بفهمی که وضو نداشته‌ای یا وضویت باطل شده بود (حکم شک و حکم یقین) در مورد نمازی که خوانده‌ایم چیست؟ صحیح هست یا باطل؟

شماره: 
0

اگر چنین فردی یقین داشته باشد که وضو نداشته و با بی‌وضویی نمازگزارده است، نماز وی درست نیست باید آن نماز را دوباره بگزارد، اما اگر شک وی ادامه داشته باشد که آیا وضو داشته یا نه، نمازش درست است و چیزی بر وی لازم نیست، اما اگر فرد شک کند که وضویش باطل شده است یا نه، اگر پیشتر وضو داشته است، پس اکنون وضو دارد، اما اگر پیشتر وضو نداشته باشد، اکنون وضو ندارد.